پذیرش 

پذیرش و جواب دهی به عنوان بخشی کلیدی و حساس در هر آزمایشگاه تشخیص طبی محسوب می شوند به طوری که نحوه ی عملکرد این دو بخش، عملکرد کلی آزمایشگاه را تحت الشعاع قرار می دهد. در این راستا تلاش آزمایشگاه بر این است تا با به کار گیری نیروی کار با تجربه و تحصیل کرده در این زمینه از بروز خطاهای قبل و بعد از انجام آزمایش حداکثر پیشگیری را به عمل آورد.

جهت سرعت در انجام فرایند پذیرش، رسیدگی به درخواست مراجعین و کاهش زمان انتظار آنها در این واحد چند نفر از پرسنل به طور همزمان پاسخگوی مراجعین می باشند. همچنین شرایط ویژه ای که باید قبل از هر آزمایش رعایت شود برای هر بیمار توضیح داده می شود. مراجعین پس از پذیرش نسخه و دریافت اطلاعات لازم از سوی متصدیان پذیرش به واحد نمونه گیری راهنمایی می شوند.

خوش رویی و پاسخ گویی از شاخص های اساسی پرسنل واحد پذیرش و جوابدهی می باشد. پرسنل این بخش با برخورد حرفه ای و مناسب در پاسخ به سوالات مراجعه کنندگان اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار می دهند و از سویی با طرح سوالات مناسب و ارائه پرسشنامه های ضروری در هنگام پذیرش بعضی ازتستها، سابقه صحیحی از بیمار به دست می آورند که این امر نهایتا منجر به تطبیق علائم کلینیکال با نتیایج آزمایش می گردد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

جواب دهی

در آزمایشگاه جوابدهی آزمایشات عمومی به صورت روزانه می باشد و جوابدهی آزمایشات  عمومی اورژانس حداکثر ۲ ساعت پس از نمونه گیری صورت می گیرد. نتایج آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد و مسئولین جوابدهی درصورت زودتر آماده شدن نتیجه آزمایش ها به  شماره تلفن مراجعین پیامک داده  و آماده بودن جواب را به اطلاع می رسانند.

جواب دهی

در آزمایشگاه جوابدهی آزمایشات عمومی به صورت روزانه می باشد و جوابدهی آزمایشات  عمومی اورژانس حداکثر ۲ ساعت پس از نمونه گیری صورت می گیرد. نتایج آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد و مسئولین جوابدهی درصورت زودتر آماده شدن نتیجه آزمایش ها به  شماره تلفن مراجعین پیامک داده  و آماده بودن جواب را به اطلاع می رسانند.