1.نحوه برخورد پرسنل پذیرش چگونه است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

2.نحوه برخورد پرسنل نمونه گیری چگونه است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

3.سرعت خدمات دهی در آزمایشگاه چگونه است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

4.بهداشت و امکانات سرویسهای بهداشتی و سالن انتظار چگونه است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

5. نحوه و تاریخ جوابدهی چگونه است؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...